Boom gates gone from Glenroy

(Photo by Johannes Plenio on Pexels)